กติกาการสั่งสินค้า

กรุณาอ่านข้อความด้านล่าง ให้ครบทั้งหมด เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเองนะคะ ทุกรายการสั่งซื้อที่สั่ง

เข้ามา ทางร้าน ถือว่าท่านได้อ่าน และ ยอมรับ กฎ กติกา เงื่อนไข ของทางร้าน แล้วนะคะ

ข้อควรทราบในการสั่งสินค้า

1. ทางร้าน เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่มีโอกาสได้เห็น และ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ก่อน จึงไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้าในทุก ๆ กรณีที่ไม่ใช่ความผิดของทางร้าน

2. ภาพสินค้าในแต่ละเว็บไซต์ อาจจะมีภาพที่เหมือนกัน แต่ราคาต่างกัน ทั้งนี้เพราะคุณภาพสินค้า

ที่ต่างกัน

3. ภาพสินค้าโดยส่วนใหญ่ เป็นภาพสินค้าที่ถูกตกแต่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสวยงาม และ น่าซื้อ หรือ

เป็นภาพสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำในแม๊กกาซีน ดังนั้นสินค้าจริงที่ได้รับ อาจมีความแตกต่างไป

จากแบบบ้าง โดยเฉพาะสี เนื้อผ้า ในบางเว็บไซต์ จะมีภาพสินค้าจริงประกอบ เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจ

ในการสั่งซื้อ

4. การสั่งสินค้า ไม่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการได้รับสินค้าแน่นอน 100% และรีบร้อนใช้งาน เพราะ

สินค้าไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้ว่าสินค้าจะมาตรงตามกำหนดหรือมาช้ากว่ากำหนด รวมถึงไม่

สามารถทราบได้ว่าจะได้รับสินค้าครบตามที่สั่งหรือไม่ด้วย

5. ทางร้าน สั่งสินค้ากับเว็บไซต์ต่างประเทศภายใต้กฎ กติกา และเงื่อนไขเดียวกัน กับที่ทางร้าน กำหนด

ขึ้นไว้กับลูกค้าเพราะฉะนั้น ขอให้ลูกค้าทุกท่าน รับทราบ และเห็นใจ เข้าใจทางร้านด้วยนะคะ ก่อน

ทำการสั่งสินค้า ควรพิจารณา ตัดสินใจให้ดี และควรปฎิบัติตามกฎ กติกา เงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพื่อ

ความสะดวก รวดเร็ว

6. กฎ กติกา เงื่อนไข ต่างๆของร้าน ที่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย

เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันภายหลัง หากมีปัญหาลูกค้าทุกท่านสามารถปรึกษา และขอคำแนะนำ จาก

ทางร้านได้

7. เมื่อทางร้านส่งสินค้าให้กับทางไปรษณีย์และได้รับใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดหน้าที่ของ

ทางร้านหากเกิดกรณีสินค้าสูญหาย ( เนื่องจากการจัดส่ง ) ให้ลูกค้าร้องเรียนได้กับทางไปรษณีย์โดยตรง

( ถึงอย่างไรทางร้านก็ช่วยติดตามสินค้าให้จนถึงที่สุด )

กติกาในการสั่งซื้อสินค้า

1. ทางร้าน ขอรับออเดอร์เฉพาะผู้ที่อ่าน และ ยอมรับ+เข้าใจ ใน กฎ กติกา เงื่อนไข ของทางร้าน เท่านั้น

ไม่อ่านแต่ทำการสั่งจองสินค้าถือว่า ท่านได้ยอมรับ+เข้าใจ ในกฎ กติกา เงื่อนไข แล้วเช่นกัน ฉะนั้น เสีย

สละเวลาสักนิดอ่านและ ทำความเข้าใจ ก่อนสั่งซื้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. ทางร้านรับออเดอร์เฉพาะรายการสั่งซื้อที่ถูกวิธีเท่านั้น

3. ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ (ซื้อ 1 ชิ้นก็ได้)

4. สามารถแจ้งยกเลิก / เปลี่ยนแปลง รายการได้จนถึงวันปิดรอบการสั่งซื้อ

5. หากมีการแจ้งชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนแปลง รายการสั่งซื้อได้

6. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เบอร์โทร และ e-mail ทางร้าน ขอความกรุณาเป็นข้อมูลจริง ใช้งานได้จริง

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ ส่งสินค้า ถ้าให้ข้อมูลผิด และเกิดความล่าช้าทางร้านฯ จะไม่รับ

ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นนะคะ ดังนั้นโปรดแจ้งข้อมูลตามจริงนะคะ

กติกาเกี่ยวกับการชำระเงิน

1. ชำระเงินเต็มจำนวน ภายในระยะเวลาที่ทางร้านกำหนดไว้ในแต่ละรอบการสั่งซื้อ (สามารถชำระเงินได้

ทันทีหลังจากได้รับ e-mail การยืนยันสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว)

2. แจ้งชำระเงิน ได้ที่เมนู “แจ้งการชำระเงิน” หรือ แจ้งผ่านทาง e-mail

หัวข้อ “แจ้งชำระเงิน เลขที่ใบสั่งซื้อ….” โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ เลขที่ใบสั่งซื้อ / ยอดเงินที่ชำระ /

ธนาคารของร้านฯ ที่ท่านได้ทำการชำระเงินเข้ามา / วันและเวลาที่ทำการชำระเงิน หากไม่ได้แจ้งชำระ

เงินทางร้าน ถือว่าท่านไม่ได้ชำระเงินนะคะ

3. ทางร้านฯ ไม่รับแจ้งชำระเงินทางโทรศัพท์ เพราะจะไม่มีหลักฐานไว้สำหรับอ้างอิ้งย้อนหลัง ดังนั้น

รบกวนแจ้งโอนเงินที่หน้าเว็บหรือ ทาง e-mail เท่านั้นนะคะ

4. การชำระเงินของท่านจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ ท่านได้รับ e-mail ยืนยันการรับชำระเงินจากทางร้านฯ e-

mail จากทางร้าน ที่ส่งโดยทางร้านฯ เท่านั้นนะคะ

5. สำคัญมาก หากท่านแจ้งชำระเงินเข้ามา แล้วยังไม่ได้รับ e-mail จากทางร้านฯ ตอบกลับภายใน 24

ชม. ให้รีบติดต่อกลับทางร้านฯ อีกครั้ง

6. กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงิน (สลิป / ใบโอนเงิน) ไว้เป็นหลักฐาน จนกว่าจะได้รับสินค้าถูกต้อง

เรียบร้อย

7. ในกรณีสินค้าหมด / ได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวน ทางร้านจะเก็บเป็นยอดเงินคงเหลือเอาไว้สั่งสินค้า

ในรอบต่อไปหรือสามารถขอรับเงินคืนได้นะคะ

8. วิธีใช้ยอดเงินคงเหลือ โดยระบุในใบสั่งซื้อใหม่ ว่ามียอดเงินคงเหลือจาก รอบการสั่งซื้อที่ XX เลขที่

ใบสั่งซื้อที่ XX ยอดเงิน XXXX

กรณีได้รับสินค้าไม่ครบ

หากได้สินค้าไม่ครบ ทางร้านจะเก็บเป็นยอดเงินคงเหลือไว้ให้ เพื่อสั่งซื้อเออเดอร์ต่อไปเท่านั้น หรือ

แจ้งขอรับเงินคืนก็ได้

เงื่อนไข กติกา การเปลี่ยน/คืน สินค้า

เนื่องจากทางร้านเป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่มีโอกาสได้เห็นและตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อน จึงไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้าในทุก ๆ กรณีที่ไม่ใช่ความผิดของร้าน และทางร้านก็ไม่สามารถส่งสินค้าไปเปลี่ยนหรือคืนที่จีนได้เช่นกัน

เงื่อนไขในการส่งสินค้าคืน กรณีเป็นความผิดของร้านฯ

1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม เหมือนตอนที่ได้รับสินค้าครั้งแรก (พร้อมซองพลาสติก)

2. ห้ามซัก ห้ามรีด เด็ดขาด

3. ห้ามดึงป้ายยี่ห้อสินค้าออก (ในกรณีที่สินค้าไม่มีป้ายห้อยติดไป ให้แจ้งทางร้านฯ รับทราบก่อน)

4. ต้องติดต่อ / ส่งคืน ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า (หากเกิน 3 วัน ทางร้านถือว่าท่านยอมรับในตัวสินค้า)

5. เนื่องจากเป็นสินค้า ทางร้านฯ เราก็สั่งสินค้ากับเว็บต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับที่ทางร้านฯ

ได้ตั้งเงื่อนไขไว้กับท่าน

6. หากคิดว่าได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง ต้องรีบแจ้งให้ทางร้านฯ ทราบโดยเร็ว โดยถ่ายรูปภาพสินค้าที่ได้

รับ และ แจ้งรหัสสินค้าที่สั่ง เพื่อให้ทางร้านฯ พิจารณา (ทางร้านรับพิจารณาเฉพาะเคสที่มีรูปเท่านั้นนะคะ)

***การส่งคืนสินค้า จะต้องได้รับการยืนยันจากทางร้านก่อนทุกครั้ง ทางร้านไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่แจ้งทางร้านก่อน หากลูกค้าส่งสินค้ามาคืนโดยไม่ได้รับการยินยอมจากทางร้านก่อน ทางร้านฯ จะส่งสินค้ากลับคืนไปให้ท่านทันที พร้อมหักค่าจัดส่งตามจริง***

**ยอดเงินดังกล่าว ทางร้านจะเก็บเป็นยอดเงินคงเหลือไว้ให้ เพื่อสั่งซื้อเออเดอร์ต่อไป หรือสามารถแจ้งขอรับเงินคืนได้คะ**